Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het Edes Orkest hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. In deze Privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het Edes Orkest houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt;
 • u uitdrukkelijke om toestemming vragen als dit op grond van de regelgeving nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop n wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van leden van de vereniging

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst. Persoonsgegevens van de leden worden door Het Edes Orkest verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • administratie (Ledenadministratie en Financiële administratie);
 • informatievoorziening en communicatie.

Voor de bovenstaande doelen verwerkt Het Edes Orkest de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Het Edes Orkest opgeslagen ten behoeve van de hiervoor genoemde doelen gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bij beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst kan toestemming worden gevraagd om naam- en adresgegevens gedurende een periode van 25 jaar te mogen bewaren voor informatievoorziening aan de oud leden.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen.

Wij kunnen gebruikmaken van een derde partij voor het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Het Edes Orkest van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • het bestuur van de vereniging is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft het recht om een door u aan ons gegeven toestemming  in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Het Edes Orkest
Nieuwe Maanderbuurtweg 752
6717 BJ Ede
info@hetedesorkest.nl